نمایشگر یک مطلب

اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش توسعه پایدار

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

1

محمدباقر نجفی

دبیر علمی همایش

najafi۱۲۲ [AT] razi.ac.ir

2

فرهاد دانش نیا

دبیر اجرایی همایش

fdaneshnia@gmail.com

3

سیاوش قلی پور

معاون دبیر اجرایی همایش

Gholipoor.sia@gmail.com

4

یوسف محمدی فر

مدیر اجرایی همایش

yosefmohamadifar@gmail.com

5

محمدجواد جمشیدی

عضو کمیته اجرایی

mj.jamshidi [AT] razi.ac.ir

6

محسن سبزه ­ای

مسئول سایت همایش

 

7

شهین بهور

مسئول دبیرخانه همایش

 

8

جمال فتح اللهی

عضو کمیته علمی همایش

jfathollahi [AT] gmail.com

9

سهراب دل انگیزان

عضو کمیته علمی همایش

delangizan [AT] razi.ac.ir

10

نادر نادری

عضو کمیته علمی همایش

n.naderi [AT] razi.ac.ir

11

یوسف محمدی فر

عضو کمیته علمی همایش

yosefmohamadifar@gmail.com

12

وکیل احمدی

عضو کمیته علمی همایش

v.ahmadi [AT] razi.ac.ir

13

محمود سریع القلم

عضو کمیته علمی همایش(شهید بهشتی)

m-sariolghalam@sbu.ac.ir

14

محسن رنانی

عضو کمیته علمی همایش(دانشگاه اصفهان)

renani[at]ase.ui.ac.ir

15

فرشاد مومنی

عضو کمیته علمی همایش(طباطبایی تهران)

 

14

عباس عرب مازار

عضو کمیته علمی همایش(شهید بهشتی)

ab_arabmazar@sbu.ac.ir

16

علیرضا مرادی

ارتباطات